Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı:

Madde 1- Derneğin adı "İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği'' dir

Derneğin Merkezi:

Madde 2- Derneğin merkezi İzmir'dir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ŞEKİLLERİ

Derneğin Amacı:

Madde3- Türk mutfağını araştırmak, Türk mutfak kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak, mutfak sanatı alanında eğitim verme ve düzenlenen organizasyonlara katkıda bulunmak, Aşçılar arasındaki mesleki ve sosyal dayanışmayı artırmak, Türkiye çapında oluşanaşçılar federasyonlarına ve konfederasyonlarına katkıda bulunmak ve organizasyonlar yapmak, yurt dışında Türk mutfağını tanıtacak etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklerde görev almak, gastronomi sektöründeki diğer derneklerle iletişim kurmak ve birlikte organizasyonlar yapmak, Gastronomi sektörüne yönelik dergi, kitap ve bülten yayınlamak, aşçılık mesleğinin gelişimine katkıda bulunacak yarışmalar düzenlemek, Türk gıda sektörüne ilişkin anketler ve araştırmalar yaparak bunları sektör temsilcilerinin bilgisine sunmak, görsel ve işitsel eğitim materyalleri hazırlamak ve bunları dağıtmak, üyelerin ihtiyaç hissettiği alanlarda eğitim organizasyonları düzenlemek, Aşçılıkla ilgili festivaller ve sergilerde düzenlemek, yarışmalar ve tanıtım organizasyonları düzenlemek, yurt dışında Türk mutfağını ve öğretici etkinlikleri düzenlemek.
 

Madde 4- Dernek 3. Madde' de belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için;

a) Mutfağımızın ve genel olarak yiyecek- içecek ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kurumlara teşvik eder ve destekler.

b) Dokümantasyon merkezi ve databank oluşturur.

c) Bu konuyla ilgili her türlü süreli, süresiz, görsel yayın yapar ve yaptırır.

d) Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlar uygular. Bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kişileri destekler.

e) Yurt içinde ve yurt dışında seminer, konferans, yarışma, sergi ve benzeri etkinlikler düzenler. Düzenlenen etkinliklere iştirak eder.

f) Faaliyet alanına giren konularda kamu ve özel kurumlara ücretsiz  danışmanlık hizmeti  verir.

g) Faaliyet doğrultusunda irtibat bürosu, lokal, eğitim merkezi, deneme ve eğitim mutfağı açabilir, menkul ve gayrimenkul kiralayabilir ve satın alabilir. Bu menkul ve gayri menkulleri satabilir, kiraya verebilir, işletmeye verebilir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, Mesleki Dayanışma alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

DERNEK ÜYELİĞİ

Üye Olma Hakkı

Madde 5-

a)  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, yiyecek içecek üzerine eğitim görenler (öğrenci vasfını taşıyan), aşçılık ve pastacılık üzerine kalfalık ve ustalık belgesi olanlar üye olabilir

b)Tüzüğün “Amaç” maddesinde sayılan çalışmaları yapmış ve yapmakta olanlar ve sektöre hizmet verenler, ancak Madde-5 -a) bendindeki belgeler sahip değilse  yönetim kurulunun onay kararı ile üye olabilir

d)Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, başvuru sahibine başvurusunda vermiş olduğu mail adresine cevaben duyurmak zorundadırlar.

c)Üyelik giriş ücreti ve Yıllık aidat ücreti, Öğrenciler için 50,00 tl (elli Türk Lirası), diğer üyeler için 100,00 (yüz Türk Lirası) tl' dir. Öğrenciler ve diğer üyeler başvurularında belgelerini ibraz etmek zorundadırlar

c)Onursal üyelik için ikamet aranmaz.

d)Yukarıda belirtilen Madde5- a,b,c,d, içeriklerince, 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilirler.

Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler.

f) üye adayları üyeliklerini derneğin resmi web sitesinden gerekli belgeler ile üyelik başvurusunu yapabilirler. Yönetim Kurulu şartlar veya ahlak bakımından uygun görmediklerini üye yapmak zorunda değildir.

g)Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılırYeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevden en az üç kez kaçınmak,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5-Genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez. 

 

Dernek Başkan Adayı Olabilme Hakkı

Madde8-

 1- Başkan adayı yaş kriteri, 35 yaşından gün almış olmak,  56 yaşından ise gün almamış olmak gereklidir

 2- Madde8/1 sonrasına üyelerin başkan adayı olabilmesi için 5 yıl kesintisiz üyeliği devam etmiş 6'ncı yıldan gün alanlar başkan adayı olabilir.

 

Üyelik Hakları:

Madde 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır.

GENEL KURUL

Kuruluş Şekli:

Madde 10- Derneğin Genel Kurulu aidatı ödemiş olanlardan oluşur.

 

Toplama Zamanı:

Madde 11- Genel Kurul her iki yılda bir olağan olarak Ocak ayında toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa; Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinin birinin başvurusu üzerine, o yerin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

Çağrı Usulü:

Madde 12- Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden listeyi hazırlamasından sonra Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi Derneğin resmi web sitesinde üyelere duyuru ile ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile günü ikinci günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyeler duyurulur. İş bu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı, ikinci fıkra esaslarına göre o yerin büyük Mülki Amirliğine duyurulur.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri:

Madde 13- Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.
 

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 14- Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde 15- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter Sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutarak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Madde 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri:

Madde 17- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların kiralanması, satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
 6. Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette üye olarak katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin feshedilmesi,
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen öbür görevlerin yerine getirilmesi.
 10. Şube açılmasına karar vermek  

Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri ve Şekilleri

Madde 18- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Yönetim Kurulunun Kuruluş Şekli, Görevleri ve Yetkileri;

Madde 19- Yönetim Kurulu dokuz asil ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek;
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;
 3. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunların on gün içinde mahalin en büyük mülki amirliğine bildirmek;
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği öbür işleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak Başkanı, Başkan Yardımcılarını, Sekreterlerini ve Saymanı belirler, Yönetim Kurulu en az ayda bir kez, dernek ikametgahında önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy, çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu'nun Yedek üyelerle Tamamlanması:

Madde 20- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması halinde o yerin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul toplamakla görevlendirilir.

 

Denetleme Kurulu

Madde 20- Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Başka Organlar:

Madde 22- Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak, bu organlar Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki sorumlulukları devredilemez.

 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 23- Genel kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından,Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 24- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurulu kararıyla şube açabilir. Bu amaçla yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirten şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeden şube açılacak yerin en büyük Mülki Amirliğine verilir

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 25- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaçlı ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisini sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 26- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu'dur.

Genel kurul , şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın ön gördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 27- Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. şubelerin olağan genel kurulu , iki yılda bir, ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Mülki İdare Amirliği'ne ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir(1) , arta kalan üye sayısı 10'dan fazla veya toplam üye sayısı 20'den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegelerde seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulundan görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

Madde 28-  Dernek gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülki İdare Amirliği'ne yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Gelir Kaynakları

Madde29-   Derneğin Gelir Kaynakları Şunlardır;

1- Üyelik ücreti ve Aidatı

2-Dernekçe yapılan yayınlar ile tertiplenen piyango, panel, seminer, balo, eğlence, temsil, konser,yarışmalar, konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

3- Derneğin yurt dışı tanıtım çalışmalarından sağlanacak gelirler

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

5- Bağışlar ve yardımlar

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun toplanacak bağışlar ve yardımlar. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiliklerden veya öbür kuruluşlardan yardım alabilmesi için, İçişleri bakalnlığı'nın  iznini alması gerekir

 

Yıllık Aİdatı Tutarı:

Madde 30-  Dernek Üyelerinin ödeyeceği giriş ve  yıllık aidat tutarı 18 yaşını bitirmiş öğrenciler için 50 TL, Öğrenci olmayanlar için ise 100 TL dir. (aidatını 50 tl yatıranlar, denetim kurulu tarafından talep edildiğinde öğrenci  belgelerini ibraz etmek zorundadırlar ). Bu miktarları arttırmaya ve eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

 

Yardım Edilmeyecek Kuruluşlar:

Madde 31- Dernek, siyasi partilerden  herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 32-  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, derneğin kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Defter ve Kayıtlar:

Madde 33-  Dernek Aşağıdaki Yazılı Defteri Tutar;

1- Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır. Ancak defter fiziki ortamı bu kayıtlara yeterlilik veya daha kapsamlı hal için elverişli olmazsa veya yönetim kurulunca uygun görülürse karar almadan bilgisayar ortamında ve üyelerin kendi üyeliklerinin devam ettiğini görebilmeleri adına web sitesinde resim, ad ve soyad 'larını yayınlamaları halinde kayıt tutabilirler.

2-Karar Defteri; Yönetim Kurulları'nın kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altına Başkan ve üyelerce imzalanır

3- Gelen ve Giden Evrak defteri: Gelen ve Giden Evrak tarihi ve numarası ile bu deftere kaydedilir.

4- Gelir ve Gider Defteri:  Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paramım da verdikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. ( bu işlemler derneğin banka hesabı ve internet bankacılığı var ise buradanda yürütebilir)

5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.